Công nghệ,  Web

Ajax and Json

Table of Content

Ajax and Json Tạo file service

//get URL cua file hien tai;
$baseUrl = $_SERVER['PHP_SELF'];
//kiem tra thong tin request den
if (isset($_POST['getMember']) && $_POST['getMember'] == 'view')
{
  //wating 1s truoc khi thuc thi
  sleep(1);
  //tao mang member
  $member = array('username' => 'phucvh'
          ,'password' => '123456'
          ,'email' => 'ahoangphuc@gmail.com');
  //dung ham json_encode de chuyen mang $member thanh chuoi JSON
  echo json_encode($member);
  //ket thuc tra ve du lieu va stop khong cho chay tiep
  die;
}
Xử lý Ajax phía client
$(document).ready(function(){
  // Gắn sự kiện onclick vào #viewbtn
  $('#viewbtn').click(function() {
    $('#loading').html('Loading...');
    var strURL = $('#base_url').val();
    $.ajax({
      url: strURL,
      type: 'POST',
      cache: false,
      data: 'getMember=view',
      success: function(string){
        /**
         * Kiểu mặc định trả về là dạng String, bạn dùng hàm parseJSON để phân tích dữ liệu trả về
         * có 2 cách parse JSON là : JSON.parse() và $.parseJSON();
         * 1. var getData = JSON.parse(string);
         * 2. var getData = $.parseJSON(string);
        **/
        var getData = $.parseJSON(string);
        //input dữ liệu lấy về từ server vào textbox
        $('#txt_username').val(getData.username);
        $('#txt_password').val(getData.password);
        $('#txt_email').val(getData.email);
        //Trả loading về trạng thái ban đầu
        $('#loading').html(' ');
      },
      error: function (){
        alert('Có lỗi xảy ra');
      }
    });
  });
  // Gắn sự kiện onclick vào #resetbtn
  $('#resetbtn').click(function() {
    $('input:text').val(''); // xóa hết dữ liệu trong textbox
  });
});
 • url: đuờng dẫn file php sẽ xử lý yêu cầu của bạn
 • type: kiểu dữ liệu bạn gửi lên Server (POST, GET)
 • data: dữ liệu bạn gửi lên là gì? (getMember= view)
 • success: khi server xử lý thành công sẽ trả về ở đây, tai đây bạn sẽ xử lý phân tích chuỗi JSON, và điền dữ liệu vào các textbox. => dùng hàm $.parseJSON(string) để phân tích chuỗi JSON, trong đó string là khối dữ liệu trả về từ phía Server.
Nguồn: http://ntuts.com/jquery/huong-dan/ket-hop-su-dung-json-ajax-voi-jquery-va-php --soiqualang.chentreu]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published.