Ajax and Json

Ajax and Json

Tạo file service

Xử lý Ajax phía client

  • url: đuờng dẫn file php sẽ xử lý yêu cầu của bạn
  • type: kiểu dữ liệu bạn gửi lên Server (POST, GET)
  • data: dữ liệu bạn gửi lên là gì? (getMember= view)
  • success: khi server xử lý thành công sẽ trả về ở đây, tai đây bạn sẽ xử lý phân tích chuỗi JSON, và điền dữ liệu vào các textbox.
    => dùng hàm $.parseJSON(string) để phân tích chuỗi JSON, trong đó string là khối dữ liệu trả về từ phía Server.

Nguồn: http://ntuts.com/jquery/huong-dan/ket-hop-su-dung-json-ajax-voi-jquery-va-php

–soiqualang.chentreu