Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016

Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016

Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016

Biểu hiện:

Hiện những loằn ngoằn đỏ đỏ xanh xanh trong văn bản, nhìn rất ức chế mà lại gây ảnh hưởng đến tốc độ mở file nữa.

Chúng ta dùng tiếng Việt nên mặc định nó check ngữ pháp tiếng Anh là file của chúng ta sai rất nhiều

Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016
Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016

Thực hiện

File -> Option -> Proofing

Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016
Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016

Bỏ mục

Check spelling as you type check box
CMark grammar errors as you type

Kết quả

Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016
Hướng dẫn tắt check grammar trong MS Word 2016

 

Hi vọng các bạn làm được

soiqualang_chentreu