Học AngularJS

Table of Contents

Mấy nay có việc nên quyết tâm học AngularJs để chuyển đổi công nghệ render page từ back-end ra font-end.

Do vậy mình có tạo cái repo github này, tài liệu thì W3School mà thẳng tiến =)). Ai thích học thì học chung cho vui ^^


https://github.com/soiqualang/Learn_AngularJS


https://soiqualang.github.io/Learn_AngularJS/

Về cơ bản thì mình thấy thằng AngularJs giúp mình đỡ công viết script quá chừng, một số hình ảnh trong quá trình vọc :p


Learn_AngularJS

Learn_AngularJS

t1_helloworld

t2_AngularJS_Expressions

t3_AngularJS_Modules

t4_AngularJS_Directives

t5_AngularJS_ng_model_Directive

t6_AngularJS_Data_Binding

t7_AngularJS_Controllers

t8_AngularJS_Scope

t9_AngularJS_Filters

t10_AngularJS_Services

t10_practice_quotes_app

t11_AngularJS_HTTP_AJAX

t12_AngularJS_Tables

t13_AngularJS_Select_Boxes

t14_AngularJS_HTML_DOM

t15_AngularJS_Events

t16_AngularJS_Forms

t17_AngularJS_Form_Validation

t18_AngularJS_Includes

t19_AngularJS_Routing

t20_Make_a_Shopping_List


https://www.w3schools.com/angular/

https://www.raymondcamden.com/2014/02/07/AngularJS-IndexedDB-Demo

https://static.raymondcamden.com/demos/2014/feb/7/index.html#/home

Todo

  • Create inline grid edit

https://www.w3schools.com/angular/tryit.asp?filename=try_ng_w3css

https://www.tutlane.com/tutorial/angularjs/angularjs-ui-grid-sorting-filtering-paging-grouping

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *