GeoCoding với opencagedata và Leaflet

Table of Content

GeoCoding với opencagedata và Leaflet

Thư viện

https://opencagedata.com/tutorials/geocode-in-leaflet

Demo

http://apps.dothanhlong.org/leaflet-opencage-search/

 • Đây là một thư viện cho phép mình:
  • Từ địa chỉ ra tọa độ, gọi là geocoding, từ tọa độ đó mình có thể show vị trị đó trên bản đồ
  • Từ tọa độ ra địa chỉ, gọi là reverse geocoding, từ vị trí click chuột trên bản đồ, ta có tọa độ, từ tọa độ ta sẽ có địa chỉ của vị trí đó.

geocoding

image

reverse geocoding

image

Cách làm như sau:

Thêm thư viện

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/opencagedata/leaflet-opencage-search@1.3.0/dist/css/L.Control.OpenCageData.Search.min.css" />

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/opencagedata/leaflet-opencage-search@1.3.0/dist/js/L.Control.OpenCageSearch.min.js"></script>

Load vào Leaflet

var map = L.map('map').setView([51.52255, -0.10249], 13);
var options = {
 key: 'YOUR-API-KEY',
 limit: 10,
 proximity: '51.52255, -0.10249' // favour results near here
};
var control = L.Control.openCageSearch(options).addTo(map);
L.tileLayer('https://{s}.tile.thunderforest.com/neighbourhood/{z}/{x}/{y}{r}.png?apikey=YOUR_THUNDERFOREST_API_KEY', {
 attribution: 'Data <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright" target="_blank">OpenStreetMap</a> contributors, Map tiles &copy; <a href="https://www.thunderforest.com/">Thunderforest</a>',
 minZoom: 4,
 maxZoom: 18
}).addTo(map);

Full code

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>Leaflet Control Geocoder</title>
 <link rel="shortcut icon" href="https://opencagedata.com/favicon.ico" type="image/x-icon">

 <meta name='viewport' content='width=device-width, user-scalable=no initial-scale=1, maximum-scale=1'>
 <meta charset="utf-8">

 <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.3.4/dist/leaflet.css" />

 <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.3.4/dist/leaflet.js"></script>
 
 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/gh/opencagedata/leaflet-opencage-search@1.3.0/dist/css/L.Control.OpenCageData.Search.min.css" />
 <script src="https://cdn.jsdelivr.net/gh/opencagedata/leaflet-opencage-search@1.3.0/dist/js/L.Control.OpenCageSearch.min.js"></script>

 <style type="text/css">
  body {
   margin: 0;
  }
  #map {
   position: absolute;
  top: 0; bottom: 0; left: 0; right: 0
  }
 </style>
</head>
<body>
 <div id="map"></div>

 <script type="text/javascript">
  // https://www.google.com/maps/@10.8608434,106.7824432,15z
  var map = L.map('map').setView([10.8608434,106.7824432], 15);
  var options = {
   key: '3c38d15e76c02545181b07d3f8cfccf0', // REPLACE WITH YOUR API-KEY. This key might go away any time!
   limit: 10
  };
  var geocoder = L.Control.OpenCageSearch.geocoder(options);
  var control = L.Control.openCageSearch(options).addTo(map);
  var marker;
  
  L.tileLayer('https://{s}.dothanhlong.org/basemap/hanhchinh/zxy/t8/roadmap/{z}/{x}/{y}.png', {
   attribution: 'Map tiles &copy; cloudgis',
   minZoom: 4,
   maxZoom: 18
  }).addTo(map);

  map.on('click', function(e) {
   var query = e.latlng.lat.toString() + ',' + e.latlng.lng.toString();
   geocoder.geocode(query, function(results) {
    var r = results[0];
    if (r) {
     if (marker) {
      marker.setLatLng(r.center).setPopupContent(r.name).openPopup();
     } else {
      marker = L.marker(r.center).bindPopup(r.name).addTo(map).openPopup();
     }
    }
   })
  })
 </script>
</body>
</html>

Nó có phải là free không =))

Rất tiếc là không, nhưng nó có option cho mình dùng miễn phí với một số giới hạn như hình sau

image

Nếu dùng để demo thì mình nghĩ vẫn dùng ok 👍

Cheer!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *