[Deep Learning] Deploy flowers detection

Table of Contents

Tình hình là hồi lâu có vọc thử cái vụ transfer learning để train máy nhận diện 5 loại hoa.

Sau đó mình muốn xây dựng thành một web app để mọi người có thể sử dụng được, cuối cùng mình quyết định dùng luôn flash python để xây web app. Đây là kết quả ^^

http://rose.dothanhlong.org:999/flower_detection

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *