Cấu hình Docker Hyper-V – chuyển vị trí lưu docker sang ổ đĩa khác

Table of Content

Cấu hình Docker Hyper-V - chuyển vị trí lưu docker sang ổ đĩa khác

Vào Hyper-V setting

image

Chọn lại đường dẫn lưu docker đến thư mục khác

image

Notes riêng của tôi

C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual hard disks
E:\WebKCN\Hyper-V\Virtual Hard Disks

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *