Cài 2 version python vào Jupyter Notebook

Table of Contents
Cài python2 và python3 vào Jupyter Notebook

Lý do vì sao có cái sự mong muốn lạ lùng này, là vì mình không cách nào cài được GDAL cho python3 trên Linux @@, chỉ cài được cho python2 thôi

Use sudo pip3 install jupyter for installing jupyter for python3 and sudo pip install jupyter for installing jupyter notebook for python2. Then, you can call ipython kernel install command to enable both types of notebook to choose from in jupyter notebook.

https://stackoverflow.com/questions/30492623/using-both-python-2-x-and-python-3-x-in-ipython-notebook

Thêm python2 vào jupyter đã có sẵn python3

python2 -m pip install ipykernel
python2 -m ipykernel install --user

https://ipython.readthedocs.io/en/stable/install/kernel_install.html

Kết quả

]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *