• Google Earth Engine,  Viễn thám

    [GEE Basic] Add an Image collection in Google Earth Engine

    Bài viết tiếng Việt ở đây. Introduction In a web browser, go to the Google Earth Engine homepage: https://earthengine.google.com/ Click on Datasets in the upper right corner.. In GEE's data catalog we have many types of data, today we will work with Landsat data. Clicking on the symbol at the end of this line of code will take us to the sample script in https://code.earthengine.google.com/, written in Javascript language. If you are not logged in, we will have to log in with a Google account. Explanation of code The first line of code: use the 'var' keyword to create a variable called 'dataset', This variable will contain the Landsat 8…

  • Google Earth Engine,  Viễn thám

    [GEE Cơ bản] Hướng dẫn thêm một tập ảnh trong Google Earth Engine

    [GEE Cơ bản] Hướng dẫn thêm một tập ảnh trong Google Earth Engine English version here. Mở đầu Trong trình duyệt web, vào trang chủ Google Earth Engine: https://earthengine.google.com/ Click vào Datasets ở góc trên bên phải. Trong data catalog của GEE chúng ta có rất nhiều loại dữ liệu, hôm nay chúng ta sẽ làm việc với dữ liệu Landsat. Click vào ký hiệu cuối dòng code này sẽ dẫn chúng ta tới script mẫu trong https://code.earthengine.google.com/, được viết bằng ngôn ngữ Javascript: Nếu bạn chưa đăng nhập, chúng ta sẽ phải đăng nhập bằng tài khoản google. Giải thích các dòng code Dòng code đầu tiên: sử dụng…