[Note] Cấu hình vhost cho phép đọc htaccess

Tình hình là….. rất tình hình :v, nói chứ hôm bữa sau khi trỏ được cái domain về vhost rồi thì mình lại gặp vấn đề đó là cài wordpress vào thì nó không đọc được file htaccess, nên không rewrite url được.

[Note] Trỏ domain về lớp mạng sau NAT (multi VPS, multi local IP)

Lỗi này dẫn đến việc thay vì để url dạng

https://dothanhlong.org/?page=about

Mà rewrite để thành

https://dothanhlong.org/about

thì nó sẽ hiểu about là một thư mục chứ không phải một tham số từ wordpress, đẫn đến báo lỗi 404.

Cách khắc phục không đọc được htaccess

Khai báo dòng sau vào cấu hình vhost

AllowOverride All

Cụ thể một vhost của mình sẽ như thế này

NameVirtualHost *:80

<Directory “C:/xampp/htdocs/”>
AllowOverride All
Order Deny,Allow
Allow from all
</Directory>

<VirtualHost *:80>
DocumentRoot “D:/WebData/hahahaha/”
ServerName hahahaha.com
ErrorLog “logs/hahahaha.com-error.log”
CustomLog “logs/hahahaha.com-access.log” combined
<Directory “D:/WebData/hahahaha/”>
AllowOverride All
# Order Allow,Deny
Allow from all

# –New way of doing it
Require all granted

#Options FollowSymLinks Includes ExecCGI

#RewriteEngine On
#RewriteBase /

#RewriteRule ^index\.php$ – [L]
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
#RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
#RewriteRule . /index.php [L]
</Directory>
</VirtualHost>

Kiểm tra thì wordpress đã đọc được file htaccess

Done!

-soiqualang_chentreu-