Một số API thú vị dành cho Dev

Table of Contents

Một số API thú vị dành cho Dev

Pokédex

Ai chơi Pokemon sẽ thích cái này, có thể dùng để build 1 app riêng của mình

image

affirmations

https://www.affirmations.dev/

Trang này cung cấp một số câu châm ngôn cho người dùng

image

REST COUNTRIES

https://restcountries.eu/

Trả về thông tin của một quốc gia

Ví dụ:

https://restcountries.eu/rest/v2/name/vietnam

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *