Fix lỗi The Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled

Table of Contents

Fix lỗi The Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled

Nhận dạng lỗi The Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled

image

image

Fix lỗi The Windows Subsystem for Linux optional component is not enabled

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install-win10#manual-installation-steps

Step 1 - Enable the Windows Subsystem for Linux

dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart

image

Step 3 - Enable Virtual Machine feature

dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

image

Step 4 - Download the Linux kernel update package

Download

https://wslstorestorage.blob.core.windows.net/wslblob/wsl_update_x64.msi

image

Cài gặp lỗi này, nó không cho cài thì retart lại máy rồi cài là được

image

Cài xong thì lại khởi động lại Docker :')

Fix lỗi này xong thì chúng ta có thể dùng Docker hoặc WSL (Ubuntu) trên Window được rồi

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *