Cài OpenSSH Window

Table of Contents

Cài OpenSSH Window

Cài đặt SSHD và ssh-agent services:

powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1

image

Tạo ra (generate) server keys

Tiếp theo, Tạo ra (generate) server keys bằng cách chạy lệnh (command) dưới đây:

`ssh-keygen.exe -A

Lỗi RSA Could not save your public key in __PROGRAMDATA__\\ssh/ssh_host_rsa_key.

image

Sửa lỗi

https://stackoverflow.com/questions/51419781/openssh-on-windows-xxx-could-not-save-your-public-key-in-programdata/52058041

mkdir %PROGRAMDATA%\ssh

image

Xác thực khóa công khai (Public Keys)

https://xuanthulab.net/cai-dat-dich-vu-ssh-tren-server-linux-va-windows.html

Tiếp theo, để cho phép xác thực khóa công khai (Public Keys), chạy lệnh:

powershell -ExecutionPolicy ByPass -File install-sshd.ps1

image

Start OpenSSH Service

Gõ services.msc vào Menu Start, chạy và mở Windows Services Manager, tìm đến OpenSSH SSH Server và dịch vụ OpenSSH Authetication Agent. Thiết lập cả hai dịch vụ có Startup type là Automatic (khởi chạy cùng hệ thống), cuối cùng hãy chạy 2 dịch vụ đó (nhấn phải chuột vào nó, chọn start)

image

Mở port

https://raw.githubusercontent.com/xuanthulabnet/learn-ssh/master/openport22.bat

ECHO OFF
set PORT=22
set RULE_NAME="Open Port %PORT%"

netsh advfirewall firewall show rule name=%RULE_NAME% >nul
if not ERRORLEVEL 1 (
    rem Rule %RULE_NAME% already exists.
    echo Hey, you already got a out rule by that name, you cannot put another one in!
) else (
    echo Rule %RULE_NAME% does not exist. Creating...
    netsh advfirewall firewall add rule name=%RULE_NAME% dir=in action=allow protocol=TCP localport=%PORT%
)

Cấu hình dịch vụ OpenSSH Server

Các cấu hình cho dịch vụ SSH trên Server giống nhau giữa Windows và Linux, các thiết lập thực hiện bằng việc chỉnh sửa file cấu hình, sau khi cập nhật thì khởi động lại dịch vụ SSH. Vị trí file cấu hình tại:

  • /etc/ssh/sshd_config trên Linux
  • C:\OpenSSH\sshd_config_default trên Windows (Theo đường dẫn thư mục bạn cài OpenSSH)

Fix lỗi

Lỗi Start-Service : Failed to start service 'OpenSSH SSH Server (sshd)'

image

Giải quyết

https://www.server-world.info/en/note?os=Windows_Server_2016&p=openssh

powershell -ExecutionPolicy ByPass -File FixHostFilePermissions.ps1
powershell -ExecutionPolicy ByPass -File FixUserFilePermissions.ps1

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *