Cách xem lại log file của PostgreSQL

Table of Contents

Cách xem lại log file của PostgreSQL

Window

Truy cập path

C:\Program Files\PostgreSQL\10\data\log

  • Đổi path đến thư mục cài đặt postgresql tùy theo máy của bạn và version bạn cài

image

Postgresql tổ chức log theo kiểu mỗi ngày là một file như hình trên

Chúng ta có thể dùng notepad++ để mở cùng lúc nhiều ngày và search tất cả để tìm keyword mình cần

image

Tham khảo

https://tableplus.com/blog/2018/10/how-to-show-queries-log-in-postgresql.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *