Uncategorized

Bài thi thử python

Table of Content

Open In Colab

In [0]:
my_list =[]
n = int(input())
for i in range (0,n):
  my_list.append(input())
  
a = my_list
k = len(a)

for i in range(0,k):
 #print(a[i])
 for j in range(0,k):
  #so sanh
  #print(i,'-',j)
  if i!=j:
   if a[i]==a[j]:
    #a.remove(a[j])
    a[j]='haha'

    
for i in a:
 if i=='haha':
  a.remove(i)

for i in a:
 print(i)
#print(a)
5
a
c
a
d
c
a
c
d
In [0]:
my_list =[]
n = int(input())
for i in range (0,n):
  my_list.append(input())
  
a = my_list
b=set()
for i in a:
 b.add(i)

for i in b:
  print(i)
4
3
4
5
5
5
3
4
In [0]:
 
In [0]:
5my_list =[]
n = int(input())
for i in range (0,n):
  my_list.append(input())
  
a = my_list
k = len(a)
x = 0
y = 1
for i in range(x,k):
 for j in range(y,k):
  if i!=j:
   if a[i]==a[j]:
    a.remove(a[j])
  y-=1
  k-=1
In [0]:
def chuoi(a):
  return ((len(a)>3 and len(a)<10) and (a[0].isdigit()) and (a[-1].isalpha()) and (not a.isalnum()))

a = input()
print(chuoi(a))
In [0]:
a='8abcdguhh'
len(a)>3 and len(a)<10
Out[0]:
True
In [0]:
a[0].isdigit()
Out[0]:
True
In [0]:
a[-1].isalpha()
Out[0]:
True
In [0]:
not a.isalnum()
Out[0]:
False
In [0]:
3*1**3
Out[0]:
3

Câu 7 - Độ khó: Nâng cao 2.0 points possible (ungraded) Hai danh hài Hoài Linh Tinh và Chí Tài Tình đang tổ chức những lớp học toán cho trẻ em nghèo. Để tăng hiệu quả trong việc dạy học, họ thuê bạn làm một máy tính đơn giản cho học sinh lớp 3 có thể kiểm tra kết quả những biểu thức trong bài tập.

Dữ liệu đầu vào là một chuỗi biểu thức bao gồm các số hạng là số có 1 chữ số (< 10), và 2 phép phép tính là cộng (+) và nhân (*).

Chuỗi biểu diễn biểu thức được nhập vào từ bàn phím.

Chương trình xuất ra kết quả của biểu thức đó.

Chuỗi a chỉ bao gồm các số và 2 phép tính là (+) và (), không chứa bất kỳ ký tự nào khác. Ví dụ: a = "1+23+4" Kết quả cần xuất ra màn hình: 11

   a = "3*5+5+7*6*2"
   Kết quả cần xuất ra màn hình:
   104
In [0]:
print(eval("3*5+5+7*6*2"))
104
In [0]:
#nhap bieu thuc
#a=input()
a="3*5+5+7+6*2"

#kiem tra bieu thuc
#so hang <10
#chi duoc chua +, *

def check_hople(num):
  stat=True
  #neu la so thi <10
  if num.isdigit():
    if int(num) >9:
      stat=False
  else:
    stat=False
  return stat
  

arr1=a.split('*')
for i in arr1:
  arr2=i.split('+')
  for j in arr2:
    print(j)
    stat=check_hople(j)    
    print(stat)
    if stat==False:
      break
  if stat==False:
    print(stat)
    break

if stat==1:
  print('Kết quả:',eval(a))
else:
  print('Chuỗi không hợp lệ!')
3
True
5
True
5
True
7
True
6
True
2
True
Kết quả: 39
In [0]:
Cho a 1 mảng số nguyên. a số lượng phần tử n.

Giả sử ta quy ước: 
Mảng số nguyên a được gọi  thứ tự, nếu ta : a[i-1] < a[i] với mọi 0 < i < n. Hoặc a[i-1] > a[i] với mọi 0 < i < n.

Mảng a được nhập vào từ bàn phím như code mẫu.

Hãy viết chương trình kiểm tra mảng số nguyên a phải mảng thứ tự hay không?

Chương trình xuất ra True nếu a mảng thứ tự, ngược lại xuất ra False.


  	 dụ:
   	 a = [77,25,16,-5]
     n = 4
     a mảng giảm dần, do đó mảng thứ tự, Kết quả cần xuất ra màn hình:
     True
   
     a = [-1,6,11,17,13,21,99]
     n = 7
     a không phải mảng tăng dần cũng không phải mảng giảm dần, 
     do đó mảng a không thứ tự. Kết quả cần xuất ra màn hình:
     False
In [0]:
#code em ghi như vậy

n = int(input())
a = []
for i in range(n):
  a.append(int(input()))

for i in a:
  if a[i-1]>a[i] or a[i-1]<a[i]:
    print ('True')
  else:
    print ('False')
In [30]:
#Ok

#n = int(input())
#a = []
#for i in range(n):
#  a.append(int(input()))

a = [-1,6,11,17,13,21,99]
#a=[77,25,16,-5]
#a=[1,2,3,4,7]

stat=True
ltype='Day so tang dan'
#xet tang dan
for i in range(0,len(a)):
  if i>0 and i<len(a):
    if a[i-1]<a[i]:
      print(i,a[i])
      print ('True')
      stat=True
    else:
      print(i,a[i])
      print ('False')
      stat=False
      ltype='Day so giam dan'
      break
print('------------------')
if stat==False:
  #xet giam dan
  for i in range(0,len(a)):  
    if i>0 and i<len(a):
      if a[i-1]>a[i]:
        print(i,a[i])
        print ('True')
        stat=True
      else:
        print(i,a[i])
        print ('False')
        stat=False
        ltype='Khong phai day lien tuc'
        break
        
#if stat==True:
#  print('Day la mot day lien tuc')
#else:
#  print('Day khong phai day lien tuc')

print(ltype)
1 6
True
2 11
True
3 17
True
4 13
False
------------------
1 6
False
Khong phai day lien tuc
In [0]:
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.