3 bước để mở port Window Server 2012

Table of Contents

Mở port trong window server 2012 Để mở port ra ngoài internet trong Window Server 2012, không đơn giản là chỉ mở port trong FireWall mà chúng ta còn phải cấu hình trong Router và Routing and Remote trong Window. Sau đây là 3 bước để mở Port

1. Forwarding port trong router 2. Forwarding port trong Routing and Remote (rrasmgmt consol): IPv4 -> NAT ->Viettel -> Services and Ports (trường hợp này tôi sài mạng của Viettel) 3. Mở port trong firewall
Sau khi mở port, bạn có thể dùng trang http://canyouseeme.org/ để kiểm tra, nếu hiện sussess màu xanh là ok. -soiqualang_chentreu  ]]>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *